Všeobecné obchodní podmínky

OBSAH: 

 1. Základní ustanovení
 2. Kupní smlouva
 3. Informace o zboží, ceně a dopravě
 4. Objednávání zboží
 5. Odstoupení od smlouvy
 6. Platební podmínky
 7. Dodací podmínky
 8. Záruční podmínky a reklamační řád
 9. Ochrana osobních údajů a ukládaní cookies
 10. Závěrečná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „VOP“) NUTRI a. s., stanoví práva, povinnosti a zásady právního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a platí pro nákup zboží a služeb na internetovém obchodě eshop.nutrifood.company – NutriFood Keto. Jsou závazné pro všechny strany právního vztahu a vycházejí ze všeobecně závazných právních předpisů.

Základní ustanovení

Pre účely VOP a právneho vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim sa použijú nižšie uvedené definície a pojmy s nasledujúcim významom:

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Pro účely VOP a právního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím se použijí níže uvedené definice a pojmy s následujícím významem:

 1. Prodávajícím je NUTRI a.s., Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava, IČO: 50137433, Společnost je zapsána u Okresního soudu Bratislava I., oddíl Sa, vložka č: 6710 / B, elektronická adresa www.nutrifood.company a info@nutrifood.sk , přičemž zabezpečuje komunikaci a distribuci  produktů NutriFood a NutriFood Keto a služeb NUTRI FOOD PLAN. Prodávající je provozovatelem portálu www.nutrifood.company a eshop.nutrifood.company.
 1. Adresou pro doručování je adresa Centrální poradny NUTRI FOOD PLAN Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava, která slouží jako centrála všech poradenských center na Slovensku, v České republice a Maďarsku slouží i jako hlavní kontaktní centrum v případě, že si klient nevybere z nabídky konkrétní poradnu v jednotlivých krajích.
 2. Distribuce potravin NutriFood Keto je možná výhradně přes internetový obchod eshop.nutrifood.company. Produkty NutriFood Keto není možné zakoupit osobně.
 3. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která svou objednávkou vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím. Produkty NutriFood Keto však není možné zakoupit osobně.
 4. Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a/nebo plnění smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, nejedná v rámci svého zaměstnání, povolání nebo podnikání, či jako statutární orgán právnické osoby, její prokurista nebo zástupce (včetně zástupce fyzické osoby podnikatele). 
 5. Podnikatelem je osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, osoba podnikající na základě jiného než podnikatelského oprávnění podle zvláštních předpisů a pro účely VOP také ten, kdo jedná v souladu s výše uvedeným v rámci své podnikatelské činnosti a pokud jako kupující uvede v objednávce své IČO, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
 6. Uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, která se prostřednictvím oprávněné fyzické osoby zaregistrovala do newsletteru na webové stránce www.nutrifood.company nebo vykazovala aktivitu v internetovém obchodě eshop.nutrifood.company.
 7. Orgánem dozoru je Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát Slovenské obchodní inspekce pro Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava.
 8. Webovou stránkou je webová stránka www.nutrifood.company a eshop.nutrifood.company.
 9. Zbožím a službami jsou produkty a služby nabízené prodávajícím v internetovém obchodě. Produkty NutriFood Keto je možné zakoupit výhradně v daném internetovém obchodě eshop.nutrifood.company. Osobní odběr není možný.
 10. Objednávání zboží a služeb. Objednávání si zboží NutriFood Keto je možné online prostřednictvím internetového obchodu eshop.nutrifood.company. Jeho doručení je zajištěno v ČR pomocí Zásilkovny.

Zásilkovna

Cena přepravy zásilky do 5 kg je 69 Kč na výdejní místo a 99 Kč na adresu kupujícího. Při objednávce nad 1500 Kč je doprava zdarma. Zásilka dorazí na výdejní místo Zásilkovny, které jste si zvolili anebo na adresu, kterou jste si zadali , zpravidla do 2-3 pracovních dnů. V případě, že jste si vybrali výdejní místo Zásilkovny, vyzvedněte si jej po přijetí informační SMS nebo e-mailu.

   1. Objednávkou je odeslání zájmu o potraviny NutriFood Keto prostřednictvím objednávkového formuláře uvedeného v internetovém obchodě eshop.nutrifood.company. Momentem odeslání objednávky kupující potvrzuje, že souhlasí s VOP platnými v době odeslání objednávkového formuláře a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy a potvrzuje, že před uskutečněním objednávky se s VOP řádně seznámil a s VOP bez výhrad souhlasí.
   2. Kupní cena je cena v EURO v České republice a Kč v České republice, HUF v Maďarsku za zboží – uvedená v aktuální nabídce, objednávce a v potvrzení objednávky a vždy zahrnuje DPH.
   3. Původní cena znamená cenu zboží nebo služby, za kterou prodávající předmětné zboží NutriFood nebo NutriFood Keto nebo službu NUTRI FOOD PLAN nabízel bez zohlednění celkových možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcí na jeho provozované webové stránce nebo cenu doporučenou distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.

KUPNÍ SMLOUVA

 1. Pokud je kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslání požadavku o zboží prostřednictvím objednávkového formuláře v internetovém obchodě eshop.nutrifood.company. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a momentem doručení závazného potvrzení objednávky e-mailem ze strany prodávajícího po přijetí objednávky prodávajícím. V informačním emailu kupující najde také odkaz na aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod IV. Objednávání.
 2. Pokud je kupující podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem. Za případné chyby při přenesení dat prodávající nenese zodpovědnost. Smlouva je uzavírána v slovenském jazyce.
 3. Pokud je se zbožím poskytován jakýkoli dárek, který kupující nevyužije, je Kupující povinen kontaktovat prodávajícího předem a informovat ho, že o dárek nemá zájem. V takovém případě bude kupujícímu prodané zboží bez tohoto dárku. Pokud se tak nestane, kupující je v případě odstoupení od smlouvy povinen tento dárek vrátit.
 4. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Tyto VOP jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 5. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) Pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.
 6. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
 7. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem až po úplném zaplacení kupní ceny.
 8. Prodávající kupujícímu předá věc, i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
 9. Prodávající splní povinnost předat věc kupujícímu, pokud mu umožní nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
 10. Jestliže má prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu – podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající předá kupujícímu – spotřebiteli až, když mu věc předá dopravce.
 11. Prodávající předá kupujícímu předmět koupě v sjednaném množství, jakosti a provedení.
 12. Pokud není sjednáno, jak má být věc zabalená, prodávající věc zabalí podle zvyklostí, pokud nejsou zvyklosti, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem pořídí prodávající věc pro přepravu.

INFORMACE O ZBOŽÍ, CENĚ A DOPRAVĚ

  1. Kupní cena je cena zboží uvedena v aktuální nabídce na webové stránce, objednávce a v potvrzení objednávky a nezahrnuje náklady na přepravu zboží.
  2. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před jeho odesláním, pokud zjistí, že cena nabízeného zboží nebyla uvedena správně. V tomto případě musí kupujícího informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nebude kupní smlouva uzavřena a objednávka bude prodávajícím stornována.
  3. Všechny akční ceny platí do vyprodání zásob. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  4. Všechny ceny jsou smluvní. Na stránce provozovatele www.nutrifood.company a eshop.nutrifood.company jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.
  5. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému společnosti NUTRI a.s., provozovatele internetového obchodu eshop.nutrifood.company, je společnost NUTRI a.s. oprávněná od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. NUTRI a.s. v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:
  6. cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu)
  7. u ceny zboží chybí nebo je navíc jedna či více číslic
  8. sleva na zboží přesahuje více než 50%, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem.
  9. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
  10. Prodávající prohlašuje a kupující výslovně bere na vědomí, že prodávající nezaručuje žádné výsledky plynoucí z požívání potravin prodávaných prodávajícím. Kupující rovněž výslovně bere na vědomí, že potraviny můžou na každou osobu působit různě a není proto možné zaručit pozitivní výsledek užívání potravin prodávaných prodávajícím.
  11. Kupující je před uzavřením kupní smlouvy rovněž povinen seznámit se „kontraindikacemi“, které popisují situace, za nichž není užívání potravin prodávaných prodávajícím vhodné, a které jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu.
  12. Společnost NUTRI a.s., provozovatel internetového obchodu eshop.nutrifood.company, si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů a podobně, nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu. O takovém postupu bude kupující informován.

 OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Kupující si může objednat jakékoli zboží, které je v nabídce internetového obchodu eshop.nutrifood.company prostřednictvím internetového obchodu, vložením zboží do nákupního košíku a dokončení objednávky.
 2. Zboží si může objednat online prostřednictvím objednávkového formuláře (košíku) na stránce eshop.nutrifood.company. Produkty NutriFood Keto však lze zakoupit pouze výhradně v internetovém obchodě. Koupi nelze provést osobně.
 3. Prodávající elektronicky potvrdí objednávku neprodleně po jejím obdržení. V krátké době bude kupující kontaktován emailem.
 4. Po ověření disponibility zboží a platných cen dodavatel objednávku zákazníkovi potvrdí zasláním emailové zprávy s předmětem „Potvrzení objednávky“. Při potvrzení bude stanovena celková cena objednaného zboží a služeb a závazný termín dodání, který může být se souhlasem zákazníka delší než standardní lhůta.
 5. Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a je v souladu se zákonem č. 378/2015 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostor prodávajícího a o změně některých zákonů.
 6. Po potvrzení objednávky vznikne obchodní vztah mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující se tím zavazuje za objednané a dodané zboží zaplatit kupní cenu, včetně přepravních nákladů, podle platných obchodních podmínek.
 7. Kupující potvrzením objednávky potvrzuje pravdivost a správnost údajů.
 8. Každá objednávka pro fyzické osoby musí obsahovat: jméno a příjmení kupujícího, dodací adresu, telefonické číslo nebo email, způsob přepravy a převzetí zboží. Produkty NutriFood Keto však lze zakoupit pouze prostřednictvím internetového obchodu eshop.nutrifood.company. Koupi nelze provést osobně.
 9. Každá objednávka pro fyzické osoby-podnikatele musí obsahovat: obchodní jméno, místo podnikání, IČO, dodací adresu, telefonické číslo nebo email, způsob přepravy a převzetí zboží. Produkty NutriFood Keto však lze zakoupit pouze prostřednictvím internetového obchodu eshop.nutrifood.company. Koupi nelze provést osobně.
 10. Každá objednávka pro právnické osoby musí obsahovat: obchodní jméno, sídlo, adresu dodání (pokud je jiná než adresa sídla), IČO, DIČ, kontaktní osobu s uvedením jména a příjmení, telefonické číslo nebo email, způsob úhrady za zboží, způsob přepravy a převzetí zboží a fakturační adresu (pokud je jiná než adresa sídla nebo adresa dodání). Produkty NutriFood Keto však lze zakoupit pouze prostřednictvím internetového obchodu eshop.nutrifood.company. Koupi nelze provést osobně.
 11. Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
 12. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti.
 13.  

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Kupující má právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě odeslán dopis o odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
 2. Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy spolu s formulářem odstoupení od smlouvy je k nahlédnutí zde.
 3. Kupující je povinen odstoupení a zboží zaslat prodávajícímu na fakturační adresu uvedenou ve faktuře vztahující se k nákupu daného produktu. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.
 4. Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit nejpozději do 14 dnů od dne odstoupení od smlouvy úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čistý, v originálním obalu ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě odstoupení od smlouvy do 14 dní kupujícím, kterým je spotřebitel, musí odstoupení od smlouvy oznámit prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy.
 5. FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 6. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající požadovat po kupujícím částku odpovídající snížení hodnoty zboží.
 7. Pokud se jedná o spotřební zboží, pak je možné od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.
 8. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
 9. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
 10. prodeji zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze
 11. prodeji zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen
 12. prodeji zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím
 13. v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 14. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud odstoupí od smlouvy, ponese náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.
 15. Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi společností NUTRI a.s. a kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, o co se obohatil. V případě, že tyto dárky nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Pokud není vydání předmětu bezdůvodného obohacení možné, má společnost NUTRI a.s. právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká kupní smlouva a smlouvy jsou z tohoto hlediska posuzovány samostatně.
 16. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou společně se zbožím poskytovány dárky, nelze uplatnit právo z chyby do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z plnění chyby pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn při dárcích uplatnit práva z plnění chyby.
 17. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu.
 18. Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud je hodnota zakoupeného zboží vyšší než 1 860 EUR vč. DPH.
 19. V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruky a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě, že nedojde k dohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany, bude zboží vráceno na náklady kupujícího podnikatele zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
 20. Pokud bude umožněno kupujícímu podnikateli odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácení zboží nebude v originálním obalu včetně všech jeho částí a příslušenství, tak kupující bere na vědomí, že společnost NUTRI a.s., provozovatel internetového obchodu eshop.nutrifood.company, si vyhrazuje právo takového vrácení zpoplatnit a to takovou částkou, která společnosti NUTRI a.s., vykompenzuje náklady, které jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.
 21. Při vystavení dobropisu může být po kupujícím (jak spotřebiteli, tak podnikateli) vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů. (Souhlas s evidencí a zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů o ochraně osobních údajů o ochraně osobních údajů a Nařízení (EU) 2016/679).
 22. Kromě případů stanovených zákonem je společnost NUTRI a.s., provozovatel internetového obchodu eshop.nutrifood.company oprávněna odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží. Odstoupit od smlouvy podle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a společností NUTRI a.s.tak, že společnost NUTRI a.s. kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.
 23. Kupující může objednávku odvolat prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky, pokud mu nebylo doručeno potvrzení objednávky (tj dokud nebyla uzavřena kupní smlouva). V odvolání objednávky je třeba uvést jméno kupujícího, e-mail a popis objednaného zboží.
 24. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu Všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla společnosti NUTRI a.s., provozovatel internetového obchodu eshop.nutrifood.company, s níž komunikoval o objednání zboží / služeb.
 25. Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Kupující je povinen v případě odstoupení od smlouvy vrátit zboží v neporušeném stavu, v originálním a nepoškozeném obalu. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškerou způsobenou škodu. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst pohledávku na náhradu škody za pohledávku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 26. V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy vrátit kupujícímu (spotřebiteli) všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní. Pokud odstoupí kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté platby kupujícímu (spotřebiteli) dříve, než mu kupující zboží vrátí. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady spojené s vrácením zboží.
 27. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy zejména pokud:
 28. kupující objednané zboží nepřevezme od přepravce v dohodnutém termínu z jiných důvodů než jsou důvody na straně prodávajícího,
 29. prodávající není schopen dodat zboží zejména z důvodu, že zboží bylo vyprodáno, už se nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila cena, za kterou prodávající zboží nakupuje.
 30. Odstoupení prodávajícího od smlouvy je účinné dnem, kdy je odstoupení doručeno kupujícímu, s tím že pro odstoupení postačuje doručení odstoupení ve formě emailu. Již zaplacenou kupní cenu vrátí prodávající kupujícímu ve lhůtě nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Prodávající akceptuje, že platba je možná pouze kartou prostřednictvím platební brány STRIPE – https://stripe.com
 2. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na zboží přechází převzetím zboží na kupujícího.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout kupujícímu pouze vybrané způsoby platby podle vlastního uvážení.
 4. Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.
 5.  

DODACÍ PODMÍNKY

  1. Prodávající zajišťuje či zprostředkovává dodání zboží prostřednictvím přepravní služby – Zásilkovna.

  Cena přepravy zásilky do 5 kg nakupujícím zvolené výdejní místo Zásilkovny je 69 Kč. Zásilka dorazí na výdejní místo Zásilkovny, které si kupující zvolil, zpravidla do 2-3 pracovních dnů. Po přijetí informační SMS nebo e-mailu si může kupující zásilku vyzvednout. Cena přepravy zásilky do 5 kg na adresu kupujícího je 99 Kč. Při objednávce nad 1500 Kč je doprava zdarma. 

  1. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému společností, společnost NUTRI a.s. nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží.
  2. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu společnosti NUTRI a.s., sepsat s dopravcem škodový protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dávají však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
  3. V případě, že výherce vyhraje v soutěži pořádané společností NUTRI a.s., společnost zašle výherci do 30-ti kalendářních dnů ode dne, kdy byly poradnou NUTRI FOOD PLAN vyhlášeny výsledky takové soutěže.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal,
  2. zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
  4. zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí,
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které má prodávané zboží při převzetí kupujícím. Kupující bere na vědomí, že je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že zboží při převzetí neodpovídá kupní smlouvě, je kupující povinen neprodleně o tom uvědomit prodávajícího.
 4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy: 
  1. pokud má zboží podstatnou vadu,
  2. pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  3. při větším počtu vad zboží.
 5. Záruční doba je podle data uvedeného na obalu zboží.
 6. Reklamace jsou vyřizovány podle platných právních předpisů ČR. 
 7. Práva z vadného plnění (reklamace) uplatňuje kupující písemně u prodávajícího prostřednictvím emailové korespondence na adrese společnosti NUTRI a.s.
 8. Na vyřizování reklamací se vztahuje tento platný reklamační řád prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. Kupující byl řádně seznámen s reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží.
 9. Reklamační řízení začíná dnem:
  1. doručení oznámení o uplatnění reklamace
  2. doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu.
 10. O uplatnění reklamaci vydá prodávající nebo určená osoba kupujícímu potvrzení, ve kterém je povinen přesně označit reklamované vady zboží a ještě jednou poučí spotřebitele o jeho právech ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě e-mailu nebo v písemné podobě. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu bez zbytečného odkladu.
 11. Lhůta pro vyřízení reklamace je nejvýše 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O výsledku vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu písemný doklad prostřednictvím e-mailu nebo poštou. Po nezdárném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.
 12. U potravin musí být vyznačen datum spotřeby nebo datum minimální trvanlivosti. Lhůta na uplatnění reklamace je dána tímto datem. Pokud je na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím.
 13. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 14. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Závěrečná ustanovení

 1. Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím telefonické nebo písemné objednávky. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., slovenského Občanského zákoníku, zákona č. 250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i souvisejícími předpisy, vše ve znění novel. V případě je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991, Sb., slovenského Obchodního zákoníku, v platném znění, jakož i souvisejícími předpisy. 
 2. Odchylné ustanovení od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná sjednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Takto dohodnuté podmínky nesmí být v rozporu s právními předpisy.
 3. Tyto obchodní a reklamační podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít i v slovenském jazyce.
 4. Případné spory mezi poradnami NUTRI FOOD PLAN a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Slovenská obchodní inspekce nebo spor řešit prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve využít kontakt na stránce provozovatele pro vyřešení vzniklé situace dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu.
 5. Kontaktní e-mailovou adresou společnosti NUTRI a.s. a Centrální poradny NUTRI FOOD PLAN je info@nutrifood.sk, přičemž kontaktování je možné i prostřednictvím kontaktního formuláře.
 6. Přílohu VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 7. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.01.2021 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Facebook

Sledujte naše nejnovější novinky i na sociálních sítích

Newsletter

Nezmeškejte žádné novinky či slevy!

Instagram

Inspirujte se našimi recepty a vašimi příběhy

Copyright © 2020 Nutri a.s. Všechna práva vyhrazena. Webové stránky: BeeContent s.r.o.

Konkrétní výsledky nezaručujeme a výsledky se mohou u jednotlivých osob individuálně lišit.

NOVÁ ŘADA NutriFood Keto

Vítejte na našem eshopu s novou řadou vysoce proteinových potravin NutriFood Keto. Co u nás najdete?