Ochrana osobních údajů

Tyto informace o ochraně osobních údajů vysvětlují, jaké údaje budou zaznamenány a jak budou tyto údaje použity.

Důvěra je pro nás základ

Naše internetové stránky můžete používat, aniž byste museli poskytovat jakékoliv vaše osobní údaje. Zavázali jsme se chránit soukromí našich zákazníků, a proto používáme pouze osobní údaje, které nezbytně potřebujeme. Avšak v některých případech, např. poslání ceny ze soutěže, kontaktování v rámci průzkumu trhu, nebo v případě vašeho zájmu o newsletter, či objednání si produktů prostřednictvím internetového obchodu eshop.nutrifood.company nebo konzultace prostřednictvím telefonu nebo online jsme nuceni požadovat od vás informace obsahující i vaše osobní údaje.

Předání ceny soutěžícím může být prováděno třetími stranami, které jsou na to námi pověřené. V našem případě jsme pověřili zpracováním osobních údajů zprostředkovatele (tj osobu, která zpracovává osobní údaje výherců jménem provozovatele, v rozsahu a za podmínek dohodnutých s provozovatelem), kterým je společnost BeeContent s.r.o., IČO: 52686311.

Můžete nás kdykoli požádat, abychom vyřadili vaše údaje z naší databáze a přestali je používat pro marketingové účely. Budeme plně respektovat vaše rozhodnutí.

Cookies

Stejně mohou být odstraněny uloženy soubory cookies. Pokud se rozhodnete odmítnout cookies, měli byste zvážit, že je možné, že interaktivní funkce, které nabízí naše internetová stránka, budou horší použitelné, nebo je nebudete moci používat vůbec.

Zásady ochrany osobních údajů – úvodní ustanovení

Provozovatelem NUTRI a.s., Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava, IČO: 50137433, Společnost je zapsána u Okresního soudu Bratislava I., oddíl Sa, vložka č: 6710/B.

1.2 Osobními údaji jsou: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa, IP    adresa, cookies, informace o dosažení věku 16 let.

1.3 Provozovatel stránky www.nutrifood.company a eshop.nutrifood.company. jako správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jako je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

1.4 Provozovatel při zpracování Osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy:

  1. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů o ochraně osobních údajů (dále v textu „Zákon“),
  2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“),
  3. Ostatní dotčeny obecné právní předpisy.

1.5 Účastník je fyzickou osobou, která si zobrazí v internetových prohlížečích stránku www.nutrifood.company a eshop.nutrifood.company, a dobrovolně vyplní formuláře žádající i informace o osobních údajích – ať už jde v případě o vyplnění objednávkového formuláře, přihlášení do newsletteru , či vyplnění BMI kalkulačky, nebo zapojení se do soutěží.

1.6 Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Podle Nařízení je Správce povinen v souladu s čl. 37 Nařízení jmenovat tzv. Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřencem pro ochranu osobních údajů jmenován správcem je společnost BeeContent s.r.o., IČ: 52686311, zapsaná u Okresního soudu Bratislava I., oddíl Sro, číslo vložky 141450/B. Email: nutrifood@nutrifood.company, +421948 17 27 18.

Účely a doby zpracování Osobních údajů

2.1 Účastník vyplněním nebo odesláním na mailové stránky NUTRI a.s. svých osobních údajů prohlašuje, že souhlasí ve smyslu Zákona, aby Provozovatel zpracoval a uchovával jeho Osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou potřebné při činnosti Provozovatele a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Provozovatel se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.

2.2 Účastník uděluje Provozovateli tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů Účastníka, pokud není v těchto zásadách uvedeno jinak.

2.3 Provozovatel po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů Účastníka. Souhlas se zpracováním Osobních údajů může Účastník odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu Účastníka Provozovateli.

2.4 Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

a) plnění smlouvy, případně jiného souvisejícího závazku, a poskytování služeb,

b) plnění právních závazků a povinností vyplývajících z právních předpisů (zejména účetní, daňové, archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudem, apod.), přičemž platí, že: i. daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: ii. účetní doklady na základě zákona č. 563/1991 Sb., O účetnictví ve znění pozdějších předpisů budou uchovány po dobu 10 let od roku následujícího po roce, ve kterém došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem;

c) oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele;

d) marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele: plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb, individuální nabídka, zasílání dotazníků, cookies.

Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

3.1 Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a / nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

3.2 Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

3.3 Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

3.4 Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování.

3.5 Provozovatel je oprávněn předat Osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží (jedná se o dopravní společnosti), zasílání obchodních informací, hodnocení spokojenosti zákazníka, (jedná se o společnosti, které Provozovateli dodávají systém, prostřednictvím jehož Provozovatel vyřizuje požadavky svých zákazníků), vyřizování reklamací, registrace nového zákazníka.

3.6 Osobní údaje jsou a budou zpracovány v elektronické podobě.

Práva Účastníka související se zpracováním:

4.1 Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:

a) požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;

b) na opravu poskytnutých Osobních údajů;

c) na vymazání poskytnutých Osobních údajů;

d) na omezení zpracování Osobních údajů;

e) podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů;

f) právo na předávání osobních údajů na jiného správce;

g) právo namítat proti zpracování osobních údajů;

h) právo na odvolání souhlasu.

4.2 Provozovatel je povinen odpovědět do 30 dnů od obdržení žádosti.

Prohlášení provozovatele:

5.1 Provozovatel prohlašuje:

a) že osobní údaje bude získávat výhradně na účel definovaného v těchto zásadách,

b) že zajistí, aby se osobní údaje zpracovávaly a využívaly výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny a že je nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získány pro jiné účely,

c) bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje obecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet,

d) že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti stanovené jím samým.

Závěrečná ustanovení

6.1 Všechny právní vztahy vznikající při zpracovávání Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné slovenské soudy.

6.2 Dotyčná osoba má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

6.3 Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 01.01. 2021

Google Analytics

„Tato internetová stránka používá službu Google Analytics, internetovou analytickou službu od společnosti Google Inc. ( „Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy v počítači, a které umožňují analyzovat používání internetové stránky z vaší strany. Informace vygenerované souborem cookie o užívání této internetové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenášejí na server Google v USA a jsou tam uloženy. Google použije tyto informace k vyhodnocení používání internetové stránky za účelem vytvoření zprávy o aktivitách na ní pro provozovatele internetové stránky a na vytvoření služeb souvisejících s používáním internetové stránky a používáním internetu.

Google poskytuje tyto informace třetím stranám, pokud taková povinnost vyplývá ze zákona nebo pokud třetí strany zpracováním těchto údajů pověřil. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jinými údaji, které ukládá. Instalací souborů cookies můžete zabránit nastavením vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás však na skutečnost, že v takovém případě nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce této internetové stránky.

Použitím této stránky souhlasíte se zpracováním údajů, které o vás získal Google výše popsaným způsobem na výše uvedený účel.“

Pokud Google AdSense, reklamní servis společnosti Google zobrazí reklamy (textové reklamy, banery apod.) na této internetové stránce, váš prohlížeč může uložit soubor cookie poslaný z Google nebo od třetích stran. Informace o souborech cookies, které Google nebo třetí osoby uložili jsou zaznamenávány, shromažďovány a analyzovány. Kromě toho používá Google AdSense na získávání informací i tzv. „WebBeacons“ (malé neviditelné grafiky), použitím kterých mohou být zaznamenány, sesbírány a vyhodnoceny jednoduché činnosti, jako například návštěvnost internetové stránky.

Informace vytvořené prostřednictvím Cookie a/nebo WebBeacon týkající se vašeho užívání této internetové stránky jsou přenášeny na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. Google používá informace získané tímto způsobem k vyhodnocení způsobu, jakým používáte internetovou stránku s ohledem na reklamy od AdSense. Google může tyto údaje poskytnout třetím osobám, pokud to vyplývá ze zákona, nebo pokud třetí osoby zpracováváním těchto údajů pověřil.

Vaše IP adresa nebude ze strany Google spojována s jinými údaji uloženými společností Google. Ukládání souborů cookies na váš harddisk a zobrazování WebBeacons můžete zabránit. Za tímto účelem lze změnit nastavení prohlížeče na stav „nepřijímat cookies“ (v programu InternetExplorer přejděte na „Extras/Možnosti Internetu/Ochrana osobních údajů/Nastavení.“ V programu Firefox přejděte na „Extras/Nastavení/Ochrana osobních údajů/Cookies“) . Více informací o ochraně osobních údajů společností Google naleznete na internetových stránkách služby Google Analytics.

Facebook

Sledujte naše nejnovější novinky i na sociálních sítích

Newsletter

Nezmeškejte žádné novinky či slevy!

Instagram

Inspirujte se našimi recepty a vašimi příběhy

Copyright © 2020 Nutri a.s. Všechna práva vyhrazena. Webové stránky: BeeContent s.r.o.

Konkrétní výsledky nezaručujeme a výsledky se mohou u jednotlivých osob individuálně lišit.

NOVÁ ŘADA NutriFood Keto

Vítejte na našem eshopu s novou řadou vysoce proteinových potravin NutriFood Keto. Co u nás najdete?